ชายาสุดเสน่หา 羽昕

ISBN:

Published: June 2014

Paperback

224 pages


Description

ชายาสุดเสน่หา  by  羽昕

ชายาสุดเสน่หา by 羽昕
June 2014 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, RTF | 224 pages | ISBN: | 3.37 Mb

ความระทมทุกขทีเกิดจากการตองรวมแบงปันสามีกับหญิงอืนจนตองปลิดชีพตัวเองตายของมารดาทำให ‘เฉียวจินโหรว’ตังปณิธานไวอยางแรงกลาวาจะไมแตงใหชายใด ไมวาครอบครัวตังใจจะสงตัวนางใหสกุลใด นางกหลีกหนีเลียงไปไดทุกครังกระทังถูกสงเขาวังเพือเขารวมการคัดเลือกสนมนางใน นางกMoreความระทมทุกข์ที่เกิดจากการต้องร่วมแบ่งปันสามีกับหญิงอื่นจนต้องปลิดชีพตัวเองตายของมารดาทำให้ ‘เฉียวจิ้นโหรว’ตั้งปณิธานไว้อย่างแรงกล้าว่าจะไม่แต่งให้ชายใด ไม่ว่าครอบครัวตั้งใจจะส่งตัวนางให้สกุลใด นางก็หลีกหนีเลี่ยงไปได้ทุกครั้งกระทั่งถูกส่งเข้าวังเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกสนมนางใน นางก็หวังใจว่าผู้ที่ถูกเลือกคงไม่ใช่ตนเป็นแน่ แต่จักรพรรดิผู้นั้นกลับมีราชโองการแต่งตั้งนางให้เป็นถึงพระราชชายาเต๋อเฟยที่เป็นรองเพียงพระอัครชายาเท่านั้นนี่เป็นเรื่องที่อยู่เหนือความคาดหมายโดยแท้ เดิมทีนางก็ไม่อยากแย่งชิงบุรุษกับสตรีคนไหน แต่เวลานี้ถึงขั้นต้องมาอยู่กับองค์จักรพรรดิที่มีสนมชายามากมาย เท่าที่ทำได้คงมีเพียงเพียรพยายามทำให้เขาปลดนางแล้วขับไล่ไปอยู่วังเย็นกระมัง!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ชายาสุดเสน่หา":


drew-bet.pl

©2009-2015 | DMCA | Contact us